Assurena Insurance Agency is an independent insurance brokerage agency that carries some of the best coverage options in the entire New USA.

Our Contacts

88 Centre Street North,
Toronto L4W 1C9
advisor@assurena.com admin@assurena.com
+1 (419)-507-0468
+1 (213)-345-0468

Working Hours

Monday
9.00 - 5.00
Tuesday
8.00 - 5.00
Wednesday
8.00 - 5.00
Thursday
8.00 - 5.00
Friday
8.00 - 4.00
Satureday
Closed
Sunday
Closed

V družbi BMA PARTNERJI, zavarovalno posredniška družba, d.o.o., Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, matična številka 5936110000 (v nadaljevanju upravljavec), se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost.

Zbiramo in obdelujemo zgolj podatke, ki so potrebni za izpolnitev pogodbene obveznosti oz. za izpolnitev namena, za katerega so bili podatki zbrani. Osebni podatki se zbirajo na pogodbeni ter zakonski podlagi, zlasti Zakona o zavarovalništvu, uporabljajo pa se zgolj za namen sklepanja in izvajanja pogodbenega (praviloma zavarovalnega) razmerja.

Upravljavec ustrezno hrani in varuje osebne podatke. Upravljavec osebne podatke, ki jih obdeluje na podlagi veljavne zakonodaje, hrani še deset let od poteka veljavnosti zadnjega zavarovalčevega sklenjenega zavarovanja ali zaključka obdelave zadnjega zavarovalnega primera. Ostali osebni podatki se hranijo do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. Zaradi izpolnjevanja zahtev davčne zakonodaje, se računi hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša.
Podatki, ki se obdelujejo na podlagi soglasja posameznika, upravljavec hrani do preklica njegovega soglasja. Uporabnik lahko kadarkoli poda pisno zahtevo za preklic uporabe osebnih podatkov.
V skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ima posameznik v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov naslednje pravice: pravico do seznanitve, pravico do popravka, pravico do izbrisa ali omejitve obdelave, pravico do ugovora zoper obdelavo in pravico do prenosa podatkov.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov sprejemamo na elektronski poštni naslov  bma.partnerji@bmap.si, ali s priporočeno pošto na sedež upravljavca. Na navedenem naslovu smo prav tako na voljo za morebitne preostale informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.
Pridružujemo si pravico, da vas tekom reševanja vaše zahteve dodatno kontaktiramo z namenom preveritve vaše identitete, preprečitve morebitne zlorabe ter z namenom celovite obravnave vaše zahteve, kadar zahteva ne vsebuje vseh podatkov, potrebnih za njeno obravnavo.
Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe Politike varstva zasebnosti.

Politika varstva zasebnosti velja od 25. 5. 2018 dalje.

sl_SISlovenian